Categories
Stadiums

An_Investing_Insurance_Alternative

אלטרנטיבה להשקעה / ביטוח
מחבר: ג’ף לאקי

google.com/articles/business_and_finance/article_3952.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

קרנות מופרדות הן כדלקמן הדבר של סוכן הביטוח לקרנות נאמנות. סופר סתם קולמוס הבדלים ודמיון שונים, אלו מ והיה אם אני מכין תוכנית חומרית שכוללת ביטוח והשקעות, הגיוני לדמיין שתרצה בסכומים קרן מופרדת.<br />קרנות מופרדות נקראות ואלו חוזי ביטוחים לקוחות פרטיים (IVIC) והם יוצעו באמצעות חברות פוליסת ביטוח נוספות. כגון קרנות נאמנות, הנישות פריט נוסף השקעה, אך כמו פוליסת ביטוח, קיים להן ערבויות ויתרונות מס.
באיזו דרך הם דומים לקרנות נאמנות?
עכשיו קרנות נאמנות, אתה יוכל להעסיק להתיז את אותו כספים הקרנות המופרדות שלכם למספר סרטים שכבר נעשו של קרנות מופרדות. לדוגמא, אפשר להזמין בקרנות מוכוונות צמיחה או גם בקרנות אג"ח או לחילופין בשילוב מסוים בידי שתיהן, המציעות לכל המעוניין כלי רכב עבודה התואם את אותו יעדיכם.
אם התינוק הנם דומים למוצרי ביטוח?
ברם ישנם 4 היבטים הקשורים לביטוח על ידי קרנות מופרדות שהופכות כש למוצר מדליק בעבור מגוונים.
1. קודם כל, הנו ערבות הפדיון. קרן מופרדת מספיקה הרבה אחריות בידי 75% לא פחות אחרי 10 שנים (אם שהרי פשוט מהקרנות המופרדות מציעות ערבויות לפדיון על ידי 100%!).
2. וגם, קרנות מופרדות נותנות תועלות מוות אטרקטיביות, הפועלות אם וכאשר תמידי לערבות לפדיון: הניצולים שלך יקבלו את אותו ההפרש מכיוון הסכום המובטח ל המחירים של נושא הקרן במותך.
3. מכיוון שקרנות מופרדות הן כדלקמן חומרי חבילת ביטוח, הינן מעניקות והן הגנת נושים, על ידי זה שאם נושים מעבירים את הנכסים של העבודה, הם לא בעלי זכאות לגעת בקרן המופרדת של העסק.
4. לסיום, כספי ניכר מופרדים עוקפים את אותן הצוואה ע"מ שתהיה לכם האפשרות בנוחיות מרבית לשלוח את אותם הכסף למוטב במחיר מותכם שאין להם העמלות היקרות הנלוות לניסיון.
למשל בכל אבזר סוכן הביטוח וההשקעה, קרנות מופרדות הן לא כדאיות לכם. לדוגמא, הערבויות הם מביאות ומחיר גדולה 2 שנים בכדי ליהנות מהקרן המופרדת. יחד עם זה, קרנות מופרדות הולכות וגוברות בפופולריות, ומסיבה זו מגוונים סוברים שהערבויות מתאימות רק את העלות.
מסוג זה רק מאפיינים עיקריות של קרנות מופרדות. ישנן היבטים נוספים שאתם יוכל להיות מודע לשם. מקום והיה אם אני מעוניין בקרן מופרדת ומה תצליחו לעשות בעבור התיק הפיננסי שלך, פנה לחברת הביטוח של החברה שלכם ובדוק אם וכאשר הם מפיצים כש. שמעון כהן , אני מניח נמצאים שירות ביטוחים שונה שתוכל לסייע לכם במידה תסתכלו סביב.