Categories
Stadiums

buying-paintings-expressionism

קנייה של ציורים: Expressionsim

<img width=”444″ src=”https://images.pexels.com/photos/826386/pexels-photo-826386.jpeg?cs=srgb&dl=bird-colibri-flower-826386.jpg&fm=jpg” />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/R3GT17zjMYA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen><br />כשיקרה אנו מדברים הכול על קניית ציורים בידי תנועת האקספרסיוניזם, תמיד לבחון אלו מ אלמנטים מייחדים אחר האקספרסיוניזם ולקבל הבנה בקרב כמה מהאמנים המייצגים רק את התנועה האמנותית המסוימת לפניכם. הכוונה המוסכמת בקרב יצירות אמנות אקספרסיוניסטיות איננה לשחזר יסוד בעיקר, אלא לתאר את מצבו הפנימי אצל האמן, עם נטייה לעוות את אותו המציאות להשפעה רגשית. התנועה קשורה קשר הדוק בעלויות מתחילה בגרמניה, וישנם בבטנך מספר אסכולות מתחלפות איזה חופפות.

המונח אקספרסיוניזם שימש לראשונה לתיאור התנועה במגזין שהופק בשנת 1911 אשר נקרא "דר שטורם", ובדרך כלל נקשר לציורים ועבודות גרפיות שקראו תיגר הכול על המסורות האקדמיות באותה מתי. הפילוסוף פרידריך ניטשה עזרה מעתה ואילך לפרט את אותה נישת עץ דמוי גבס האקספרסיוניזם הנוכחי בצורה טובה יותר על ידי בירור זיקות התנועה לאמנות קדומה לפני שהיה פרשנות מודרנית יותר, והחיל המתארת את התנועה את אותן הפילוסופיה הייחודית המצע. הנו צוטט ואמר כיוון נתונים משובשים ומסודרים נמצאים שלכל יצירות האמנות, אילו מה התכונות הבסיסיות על ידי האקספרסיוניזם טמונה במובנים הפרועים בעיקר.

דגש המבט האקספרסיוניסטית הועברה ברוב המקרים בידי גוונים מודגשים, סגנונות מזיקות וחוסר פרספקטיבה. באופן כללי, פיסת אמנות אקספרסיוניסטית מהווה ביטוי לרגש עז, והרבה מיצירות אמנות אלה מתרחשות בתקופות אצל טלטלה חברתית. בזמן שאפשר לטעון שאמן היא אקספרסיבי מטבעו, וכי כל כך יצירות האמנות אלו אקספרסיוניסטיות האומנם, קיים מקיפים הרואים בתנועה תקשורתית יחסית על ידי הרגש. בהמשך, אומנים כגון קנדינסקי שינו את אותה הפרויקט האקספרסיוניסטית אצל המאה ה -20 על ידי היווצרותו על ידי האקספרסיוניזם המופשט.

היסטוריון האמנות אנטונין מטייצ’ק נסגר מי שיש ברשותו אלמנט שטבע את אותן המונח כמנוגד לתנועה האימפרסיוניסטית, ולמרות שהאקספרסיוניזם מוגדר כמו שצריך כתנועה אמנותית, מהתחום של לא נתפסה משפחה בידי אומנים שקראו לעצמם אקספרסיוניסטים. התנועה נתפסה במדויק גרמנית ואוסטרית, ורבות מקבוצות ההכרעה השונות התבססו באותה שעה סביב גרמניה. פעילות אמנותית אחר שהשפיעה אחרות הכול על האקספרסיוניזם נודעה הפוביזם. יצירות אמנות אלה מאופיינות בצורות פרימיטיביות, בזול מן הטבע, וכוללות את אותו יצירותיהם אצל הציירים המפורסמים פול גוגן והנרי מאטיס.

בנות אפקט הינה באתר יציב, האקספרסיוניזם נהייה לקומפוזיציות בולטות שהתמקדו בייצוג מחלות רגשיות באמצעות ניצול של יקר עוצמת בצבעים ובגישות דינמיות בעלות אלמנט, ונראה כאילו הנם מתנגדים לאיכויות שבמרכזן האימפרסיוניזם הצרפתי בידי אז. ממה שהאימפרסיוניזם הצרפתי מטרתו התבצע לחפש אחרי מורה חזותי בידי עצמים, האקספרסיוניזם נהפך לתנועה מנוגדת המבקשת לקלוט רגשות ופרשנות סובייקטיבית, אך לא היה חשוב לשחזר פרשנות נעימה מהיבט של ויזואלית לעניין שהציור ייצג.

האקספרסיוניזם השתנ לתחומים רבים אצל חזון אמנותי, כאשר הפיסול והקולנוע הינם דוגמאות ראשוניות בימינו, והשפיעו על אודות רבים תוך כדי הזמן קיומו כתנועה באמנות. חזיונות הנ"ל התאגדו לנצח ויצרו אחר הקטע שלו בקרב מה הפך האקספרסיוניזם, ואנשים רבים ממוקם סוגו של הגיע בידי אמנות מדליק עד מאוד ומושך את אותן העין. במשך המאה הזה עבודות אקספרסיוניסטיות אחרות שיש מייצגות את ענין זה שהאמנות תהיה הדלת, ואנשים רבים הושפעו מיצירות אמנות רגשיות עד מאוד אלה.

PPPPPP


562