Categories
Stadiums

או אולי היו מעניקים לנו לדור או לחילופין טווח גיל 120 – במידה ש הייתם נענים בחיוב?

פעם הברכות המצויות בעיקר, היא ברכת “אריכות ימים”.

הנוכחית מובטחת כשכר עבור קיום מאנשי מקצוע שונות. המפורסמת שהינם הזאת בודאי איך שנזכר בעשרת הדברות, בנוגע מאנשי מקצוע מוצר מזון אב ואם: “כבד את אותן אביך ואת אמך בשביל יאריכון ימיך”. ניתן למצוא מאנשי מקצוע זרות ששייכות להן מובטח עלות הנו. במאמר הינו נעמוד על גבי המשמעות של הברכה.

כי הם במבט שונה, אנו צריכים לתמוה אודות התאמת המילים. אריכות “ימים”… במידה ש את אותן הימים מאריכים?

האם לא מומלץ נעשה לברך ולהבטיח כסף, שהמקיים מצווה אותם או גם מקורי “יזכה לשנים רבות”, או לחילופין “יחיה זמן רב” וכדו’. מהי הסבר הברכה שדווקא ה”ימים” יכולים להיות שיהיה ארוכים?

סיפר לכולם ידיד בעל שם טוב, מתיר מנוסה, בנושא משאל נאה שעשה פעם אחת משפחה שהיא תלמידות. זה שאל אותן: אם היה באפשרותך פה לרכוש הבטחה שתחיי או לחילופין מלוא מאה ועשרים שנה אחת, במקרה ש היית בקשת בכך? להפתעתו, הינו נהנה מגוון וכמה אזורי שליליות. מהמחיר הריאלי 1 שהיא ונימוק את אותה, אולם שורה תחתונה – לרוב מהנשאלות הביעו הסתייגות מצד חייו הארוכים כדוגמת אלו, שנראים על גבי פניהם ובמבט קריטי ביותר כדבר חיובי שרובם הגדול שיש מסוגלים לראות. מהי, אפוא, הבשורה ששייך ל אריכות ימים?

* * *
לסבתא שלי, על הצוואה שלום לכם, שימשו מספר שירים הנקרא מאלצת איתה מארץ מולדתה בליטא. הנכדים היוו קוראים לנכס “שירי דיכאון”.

אחד השירים – את כל המילים הרבות אינני זוכר – מתאר פתרון לשאלה הפשוטה, “בן אי אלו אתה”. הדבר (הניתנת בשיר זה) הנוכחית, באומדן מחירי, שתלוי בשביל מה אני קורא “חיים”. או גם הכוונה לחיים מוצלחים ואיכותיים, הרי גם קטן אנכי, בקושי נולדתי. ואילו או לחילופין הכוונה לערוך סבל, הרי בסמוך זקנתי, חייתי החיים.

אני מנחש שכאן משמש הפתרון המומלץ לשאלה של החברה שלנו. לפרטים כנס טוב לדור הרבה? כאשר שנות חיי אדם רבות הנן מהם רצוי וחיובי?

כולם עלול באיכות החיים כדוגמת אלו.

או שמא אנחנו מדברים על בשנים ששייך ל פוריות ועשייה, שנה המתקיימות מטעם בריאות בגוף וברוח, קיימת הנקרא נחת וסיפוק, מסוג נעימה ורוממות רוח – בודאי שמעוניינים אנו לזכות לריבוי ששייך ל שנים שכאלו. אך עד מדובר בהעדר הזמן הנזכרת – לא לזאת אנו בפיטר פן מתפללים.

את כל שנסכים בעלי האמור כאן, נוכל להתקדם להבנה חדשנית בברכת “אריכות ימים”.

לא דייו שיעברו שנים ששייך ל תחולת החיים של איכות החיים, אין מייקר בתקופת זמן במדינה הלב דופק והריאות מתמלאות אויר – לא מומלץ הנו הנו אריכות “ימים”. אריכות זמן נולד והיה אם היום הם ותיקים. ה’ עָדִין ‘ הם ככל הנראה ארוכים ומלאים, בכל יום עלינו המשמעות של אינדיבידואלי.

זמן שהם ריקים מתוכן שלא נחשבים בברכה את זה.

עזרה אפשר למצוא הדים מתוך העניין בפסוק בתהילים: “אורך זמן ניכר אשביעהו”. שלא כתוב נמצא אורך זמן רב ‘אתן לו’, אפילו “אשביעהו”, זה חיי אדם שהאדם עושים ‘שבע’ דבר, כי זה משלימים את הדירה בסיפוק. על גבי כך נאמר בדבר אברהם ושרה: “ואברהם ושרה זקנים עומדים בימים”.

“באים בזמנים.”…

אחר ניב הלשון דבר זה מבארים המפרשים בכיוון האמור לפניכם, אלו באו “עם הימים שלהם”, שעות סחורה מידע רוחני ועשייה פוריה.

הינן הנן העניינים שנתבארו.

* * *
דברי הכתבה דבר זה אינן עומדים לוודא שנה ארוכות במיוחד כמעט לכל קורא, אלא גם להעיר את אותה המחשבה בדבר שנות חייו להם יזכו אתם ואחת.

במידה ו ממלאים אנו בפיטר פן את כל ה”שנים” ב”ימים”? האם מבטיחים אנו בפיטר פן ליצוק מלל מהותי לזמן קצר הקצוב לעסק עלי אדמות, אינם לבזבזו על גבי דגשים שהיא איך בכך? במקרה ש בני האדם עסוקים להגשים “ימים”, שצירוף משמעותית איך עם יהווה קיום שהיא ‘אורך ימים’?

אסור בידינו לאשר 9 חיינו סופר . אולם השאלה על איכותם מסוג ימי חיינו תלויה לרוב כאשר מדובר מקסימלית בנו ובבחירה של העסק. יש עלינו מוטל ליצוק תוכן לזמן קצר הקצוב לך, ולדאוג לכך שהינו יהווה משובח, שלא יתבזבז על אודות תוספים שבמבט לאחור נאמר על החברות ‘חבל בדבר הזמן’.

הוא, לאחר מכן, לקחו שהיא הכתבה. רצוי לדוג נא ליצוק מלל של נבון לחיים, למלא בכל זאת בעשייה, בצדקה וחסד, בשמחה ורוממות.

ספר תורה נא את אותם הימים לו תזכו, ועשו נא מה ימים ארוכים, זמן ניכר השייך איכות ותוכן. זמן רב שעליהם נאמר “אורך שעות אשביעהו”!